top of page

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van het Stichting De Meene, gevestigd te Enschede hierna te noemen: Stichting De Meene

In deze verklaring staat hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen hiervan, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: secretaris@demeene.nl

 

Privacy 
Stichting De Meene waarborgt jouw privacy op de volgende manieren:

  • Wij verwerken persoonsgegevens die nodig zijn voor het verblijf in het Kamphuis De Meene of ten behoeve van het verblijf op Camping De Meene. Verder gebruiken wij de mailadressen en telefoonnummers van onze medewerkers ten behoeve van de onderlinge communicatie teneinde het werk op de Meene mogelijk te maken.

  • Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden zoals adverteerders. 

  • Wij plaatsen alleen een cookie als dat nodig is voor de werking van de website. Dit cookie bevat anonieme informatie en blijft maximaal één jaar in je browser aanwezig. Voor cookies die persoonsinformatie vastleggen wordt om toestemming gevraagd. 

  • Wij plaatsen geen cookies namens derden (third-party cookies).

 

Stichting De Meene verzamelt gegevens van gebruikers van het gebouw en de camping ten behoeve van de betaaladministratie. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens en verstrekken deze uitsluitend aan derden als dat wettelijk nodig is of nodig is voor de betreffende activiteiten.
Een overzicht van de gegevens die wij bijhouden staat aan het eind van dit regelement. 

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens 
U hebt het recht Stichting De Meene te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij Stichting De Meene op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal stichting De Meene dit verzoek in het algemeen inwilligen tenzij de wet zich hiertegen verzet. 

 

Beveiliging persoonsgegevens 
Stichting De Meene treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Wij zorgen dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens. 

 

Links naar andere websites 
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van Stichting De Meene. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Stichting De Meene raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen. 

 

Wijziging van het privacy beleid 
Stichting De Meene past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website staat steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring. Stichting De Meene raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Stichting De Meene er alles aan doen u via de website en het mededelingenblad te informeren. 

 

Contactgegevens 
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Stichting De Meene wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
E-mail: secretaris@demeene.nl

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens 
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Bijlage: Welke gegevens verwerken wij? 
In onderstaande tabel kunt u terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. 

bottom of page